Reforma oświaty i jej skutki budżetowo-księgowe. Zamykanie i otwieranie ksiąg rachunkowych oraz inwentaryzacja w gimnazjach, w szkołach zawodowych, w zespołach szkół i w nowej sieci szkół. Stosowanie nowej klasyfikacji budżetowej i problemy związane z cen
Termin: Poniedziałek, 11 września
Miejsce: Poznań, Biurowiec Omega, ul. Dąbrowskiego 79a, XI piętro.
Cena szkolenia: 389 zł netto/os. zł

11 września 2017 r., godz. 9.00 – 14.00

CELE SZKOLENIA:
Nowe Prawo oświatowe i ustawa Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe właśnie zmieniają strukturę organizacyjną i zasady funkcjonowania szkół, przedszkoli i placówek w Polsce. Nadchodząca nowa ustawa o finansowaniu zadań oświatowych wkrótce zmieni sposób finansowania oświaty.
Do zmian tych dołączają zmiany w klasyfikacji budżetowej w dziale 801 – Oświata i wychowanie, które to zmiany dostosują obecną klasyfikację budżetową do nowej sieci szkół.
Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji w zakresie zasad prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych oświaty w świetle nowej ustawy Prawo oświatowe i ustawy przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe oraz ustawy z dnia 10 lutego 2017 roku o zmianie ustawy o finansach publicznych od strony finansowo-księgowej.
Na szkoleniu omówione zostaną finansowo - księgowe skutki wprowadzenia nowej sieci szkół i wymogi ustawy o finansach publicznych i ustawy o rachunkowości związane z tworzeniem, połączeniem, likwidacją zespołów szkół, gimnazjów i szkół, zasad zamykania ksiąg rachunkowych likwidowanych szkół, zasad inwentaryzacji, zasad organizowania wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej, organizacyjnej oraz w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości gminnych, powiatowych, wojewódzkich jednostek budżetowych oświaty. Na szkoleniu omówione zostaną zasady prowadzenia prawidłowej gospodarki budżetowej podręcznikami szkolnymi finansowanymi dotacją budżetową oraz zakupionymi i przekazanymi przez MEN do szkół. Omówione zostaną również nowe zasady gospodarowania należnościami budżetowymi i zasady ewidencji księgowej dochodów i wydatków budżetowych, dochodów własnych oświaty, przychodów i kosztów, z należnym i naliczonym podatkiem VAT, w tym tzw. podatkiem odwróconym i VAT RR, w jednostkach budżetowych oświaty objętych i nie objętych centralizacją rozliczeń VAT.
Na szkoleniu omówione zostaną również nowe podziałki klasyfikacji budżetowej dotyczące działu 801 – Oświata i wychowanie i ich zastosowanie do nowej sieci szkół.

SZKOLENIE SKIEROWANE DO:
dyrekcji oraz głównych księgowych i księgowych szkół, przedszkoli i placówek, szkolnych bibliotek, a także wydziałów oświaty i organów prowadzących.

PROGRAM:
1. Nowe Prawo oświatowe i Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe i ich wpływ na finanse i rachunkowość szkół, przedszkoli, placówek.
2. Nowa ustawa o finansowaniu zadań oświatowych i jej zastosowanie w praktyce w roku szkolnym 2017/2018.
3. Tworzenie, połączenie, likwidacja szkół i zespołów szkół a wymogi ustawy o finansach publicznych i ustawy o rachunkowości związane z nową siecią szkół – kiedy zamykać księgi rachunkowe, kiedy przeprowadzać inwentaryzację, a kiedy nie jest to konieczne oraz zastosowanie w praktyce artykułu 12 ustawy o finansach publicznych oraz problem statusu zespołu szkół i szkół jako jednostki budżetowej.
4. Zmiany klasyfikacji budżetowej w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie i termin wejścia w życie nowych rozdziałów.
5. Gimnazja i ich ujęcie w klasyfikacji budżetowej – planowanie i wykonywanie wydatków rozdziału 80110 i 80111.
6. Szkoły zawodowe i ich ujęcie w klasyfikacji budżetowej – planowanie i wykonywanie wydatków rozdziału 80130.
7. Nowe rozdziały 80115-80117 i ich zastosowanie do techników, szkół policealnych, szkół branżowych oraz pozostałe zmiany klasyfikacji budżetowej związane z rozdziałem 80150, 80152.
8. Uchylenie rozdziału 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół - Samorządowe Centra Usług Wspólnych i zasady prowadzenia obsługi administracyjnej, finansowej, organizacyjnej i księgowej szkół, przedszkoli, placówek w roku szkolnym 2017/2018.
9. Zmiany art. 22ak ust. 3 ustawy o systemie oświaty powodujące naruszenia dyscypliny finansów publicznych i odpowiedzialność karną z dniem 15 lutego 2017 roku – typowe błędy dyrekcji szkół związane z rozliczaniem uszkodzonych, zniszczonych, niezwróconych podręczników lub materiałów edukacyjnych przekazanych przez MEN.
10. Należności budżetowe szkół, przedszkoli i placówek a należności rachunków dochodów własnych w świetle obowiązujących od 28 kwietnia 2017 roku zmian ustawy o finansach publicznych – definicja należności cywilnoprawnych i publicznoprawnych niepodatkowych i ich zastosowanie do opłat pobieranych w szkołach i przedszkolach.
11. Porządkowanie należności budżetowych szkół, przedszkoli, placówek – księgowanie, umarzanie, odraczanie, rozliczanie, w tym naliczanie odsetek i równowartości kwoty 40 euro a naruszenia dyscypliny finansów publicznych i zakres odpowiedzialności dyrektora i głównego księgowego oraz kierownika SCUW.
12. Zasady ustalania wykazu jednostek budżetowych oświaty objętych centralizacją rozliczeń VAT, a szkoły nie objęte centralizacją VAT – wyjaśnienie które szkoły nie podlegają centralizacji VAT.
13. Zasady sporządzania planów finansowych jednostek budżetowych oświaty i ich rachunków dochodów własnych - „netto” czy „brutto”.
14. Wzory księgowań dochodów i wydatków budżetowych, dochodów własnych oświaty, należności i zobowiązań, przychodów i kosztów z należnym i naliczonym podatkiem VAT, VAT odwróconym i VAT RR – schematy księgowań w jednostce budżetowej oświaty objętej i nie objętej centralizacją rozliczeń VAT, w tym szczególna rola konta 300 i zastosowanie konta 840.
15. Zasady sporządzania sprawozdań budżetowych typu „RB” po centralizacji rozliczeń VAT – wyjaśnienia MF i KRRIO a zasady wynikające z ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych.
16. Odpowiedzi na pytania.

CENA: 389 zł netto/os.
Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. Cena zawiera materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, poczęstunek i serwis kawowy.

RABAT 10% za każdą następną osobę zgłoszoną z tej samej instytucji.

DANE DO KONTAKTU:
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
ul. Moniuszki 7, 40 - 005 Katowice

NIP: 522-000-18-95

Tel 32 259 86 73, 32 253 84 09
Fax. 32 259 86 73 w. 22, 26
e-mail: szkolenia@okst.pl
www.okst.pl

OSOBA DO KONTAKTU:
Marlena Moliszewska-Gumulak
tel. 32 206 80 39,
32 206 98 43 w. 29
marlena.gumulak@okst.pl

ZGŁOSZENIA: POBIERZ FORMULARZ ON-LINE
Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać mailem, faksem lub poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl do 6 września 2017 r.

WSPÓŁPRACUJEMY Z

Copyright © FRDL - Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Realizacja: Trol InterMedia