Redagowanie tekstów kancelaryjno-urzędowych. Warsztaty
Termin: Środa, 20 września
Miejsce: Poznań, Biurowiec OMEGA, ul. Dąbrowskiego 79a, XI piętro.
Cena szkolenia: 369 zł netto/os. zł

20 września 2017 r., godz. 10.00 – 15.00

CELE WARSZTATÓW:
Zapoznanie słuchaczy z podstawowymi zasadami poprawnego redagowania pism urzędowych oraz doskonalenie kompetencji językowej i komunikacyjnej potrzebnych w życiu zawodowym – poprawności, sprawności, skuteczności i estetyki posługiwania się językiem polskim.

KORZYŚCI Z UDZIAŁU W WARSZTATACH:
Wiedza zdobyta podczas szkolenia pozwoli jego uczestnikom na świadomy, optymalny dobór wyrazów, zwrotów, form gramatycznych i środków stylistycznych, dzięki któremu będą potrafili przygotowywać teksty będące wzorem jasności, precyzji i zwięzłości.
Nieliczne przykłady zaczerpnięte z polszczyzny ogólnej omawiane są tylko w części stanowiącej wstępne przedstawienie tematu.

SZKOLENIE SKIEROWANE DO:
urzędników, osób sporządzających i weryfikujących pisma, osób odpowiedzialnych za korespondencję urzędową, osób zamieszczających informacje na stronach internetowych instytucji, rzeczników prasowych, redaktorów lokalnych czasopism

Program warsztatów dotyczy szeroko rozumianej poprawności językowej (obejmującej najtrudniejsze zagadnienia gramatyczne, ortograficzne, interpunkcyjne, a także leksykalno-stylistyczne) ze szczególnym uwzględnieniem przykładów pochodzących z tekstów kancelaryjno-urzędowych. Podczas zajęć są omawiane najbardziej typowe i najczęstsze błędy językowe popełniane przez urzędników oraz prawników, dzięki czemu z jednej strony szkolenie jest wykładnią normy językowej, a z drugiej - prezentuje najważniejsze tendencje rozwojowe współczesnej polszczyzny. Wszystkie analizowane zdania są autentyczne. Zawierają błędy językowe i nielogiczne sformułowania, które czasem wywołują komiczny efekt albo bywają niejednoznacznie rozumiane. Ich nieporadność ma stanowić pewnego rodzaju ostrzeżenie – pomaga uzmysłowić uczestnikom szkolenia, jakie mogą być konsekwencje niesprawnego posługiwania się językiem. Informacje teoretyczne są ograniczone do niezbędnego minimum, najważniejsza bowiem – z założenia – jest analiza tekstu.

PROGRAM:
Moduł 1. – Poprawność gramatyczna oraz ortograficzno-interpunkcyjna:
1. Wprowadzenie. Zapoznanie z podstawowymi elementami wzorcowego tekstu urzędowego.
2. Ortografia (użycie wielkich i małych liter, pisownia łączna i rozdzielna, pisownia partykuły przeczącej nie, pisownia cząstki by z różnymi częściami mowy) i interpunkcja, najnowsze zmiany w zakresie ortografii – minidyktando urzędowe.
3. Odmiana wyrazów kłopotliwych (m. in. odmiana nazwisk i nazw miejscowości).
4. Składnia – związek zgody, związek rządu, zasady używania wyrazów funkcyjnych, szyk wyrazów w zdaniu, użycie imiesłowowych równoważników zdań.
5. Kompozycja zdania złożonego – głównie zasady porządkowania treści, skróty składniowe.
6. Skróty i skrótowce w zdaniu – skrótowce naruszające normę, różnica między skrótem a skrótowcem.
Moduł 2. – Poprawność leksykalno-stylistyczna:
1. Dobór wyrazów i związków frazeologicznych – zgodność ze znaczeniem, zharmonizowanie z kontekstem, wieloznaczność, użycie synonimów, łączliwość.
2. Ekonomiczność treściowa, szablon językowy, wyrazy nadużywane.
3. Styl tekstów urzędowych – cechy stylu komunikatywnego, styl „ciężki”, struktury opisowe i rozwlekłe, nieuzasadniona podniosłość, nieuzasadniona potoczność.
4. Spójność i kompozycja tekstu.
5. Środki stylistyczne w tekstach użytkowych.
6. Najnowsze polskie słownictwo (m. in. zapożyczenia, wyrazy „modne”).
Moduł 3. – Etykieta językowa:
1. Korespondencja oficjalna (maile, pisma formalne) – struktura, formuły rozpoczynające i kończące (drukowane bądź odręczne).
2. Tytulatura – sposoby zwracania się w mowie i w piśmie do osób pełniących różnego typu funkcje publiczne.
3. Sytuacje problemowe – jak zachować się w przykładowych sytuacjach, które ze względów etykietalnych mogą sprawić nam problem.

CENA: 369 zł netto/os.
Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. Cena zawiera materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, poczęstunek i serwis kawowy.

RABAT 10% za każdą następną osobę zgłoszoną z tej samej instytucji.

DANE DO KONTAKTU:
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
ul. Moniuszki 7, 40 – 005 Katowice
NIP: 522-000-18-95

Tel 32 259 86 73, 32 253 84 09
Fax. 32 259 86 73 w. 22, 26
e-mail: szkolenia@okst.pl
www.okst.pl

OSOBA DO KONTAKTU:
Marlena Moliszewska-Gumulak
tel. 32 206 80 39,
32 206 98 43 w. 29
marlena.gumulak@okst.pl

ZGŁOSZENIA: POBIERZ FORMULARZ ON-LINE
Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać mailem, faksem lub poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl do 15 września 2017 r.

WSPÓŁPRACUJEMY Z

Copyright © FRDL - Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Realizacja: Trol InterMedia