Nowy okres świadczeniowy 2017/2018. Księgowość i sprawozdawczość programu 500plus, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego
Termin: Czwartek, 14 września
Miejsce: Poznań, Biurowiec Omega, ul. Dąbrowskiego 79a, XI piętro.
Cena szkolenia: 389 zł netto/os. zł

14 września 2017 r., godz. 9.00 – 14.00

CELE SZKOLENIA:
Nabycie wiedzy w zakresie:
• zmian przepisów w zakresie programu 500+, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych i innych zadań realizowanych przez jednostki pomocy społecznej w nowym okresie świadczeniowym 2017/2018,
• zasad prowadzenia rachunkowości budżetowej w zakresie programu 500+, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych i innych zadań realizowanych przez jednostki pomocy społecznej w świetle zasad nadrzędnych rachunkowości obowiązujących w roku 2017,
• zasad prowadzenia księgowości jednostek organizacyjnych pomocy społecznej po obowiązkowej centralizacji rozliczeń podatku VAT,
• zasad sporządzania sprawozdawczości budżetowej, sprawozdawczości finansowej i sprawozdań rzeczowo – finansowych w roku i za rok 2017.
Wszystkie omawiane wzory księgowań będą dotyczyć jednostek pomocy społecznej bezpośrednio realizujących zadanie, urzędów gdzie obowiązują odpowiednie równoległe księgowania, a także ksiąg organu finansowego (budżetu).

SZKOLENIE SKIEROWANE DO:
głównych księgowych i księgowych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz kadry kierowniczej DPS, OPS, PCPR, ROPS, a także dla skarbników, głównych księgowych urzędów gmin i miast, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich.

PROGRAM:
1. Omówienie zmian przepisów w zakresie programu 500+, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych i innych zadań realizowanych przez jednostki pomocy społecznej w nowym okresie świadczeniowym 2017/2018.
2. Nadrzędne zasady rachunkowości oraz zasady wyceny aktywów i pasywów obowiązujące w rachunkowości budżetowej w roku 2017, ich zastosowanie w zakresie programu 500+, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych i innych realizowanych przez pomoc społeczną.
3. Problem związany z księgowaniem świadczeń metodą „pod listą wypłat” – przykłady z praktyki a wymogi ustawy o rachunkowości obowiązujące w roku 2017.
4. Księgowanie zaangażowania i zobowiązań w zakresie świadczenia wychowawczego oraz dodatku wychowawczego i dodatku do zryczałtowanej kwoty, w zakresie świadczeń z funduszu alimentacyjnego, w zakresie świadczeń rodzinnych w nowym okresie świadczeniowym 2017/2018 – zaangażowanie, zobowiązania, koszty, czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów na koncie 640 i wzory ich dekretacji.
5. Księgowanie wypłaty świadczenia wychowawczego oraz dodatku wychowawczego i dodatku do zryczałtowanej kwoty, księgowanie wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego, księgowanie świadczeń rodzinnych w nowym okresie świadczeniowym 2017/2018 – rozrachunki z osobą lub podmiotem uprawnionym do świadczenia lub dodatku, termin wypłaty, świadczenie rzeczowe, opłacanie usług, świadczenie niepodjęte, wpłata świadczenia niepodjętego, wstrzymanie wypłaty świadczenia, wygaśnięcie świadczenia niepodjętego i wzory ich dekretacji.
6. Księgowanie dotacji na świadczenie wychowawcze oraz dotacji na dodatek wychowawczy i dodatek do zryczałtowanej kwoty, księgowanie dotacji na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego, księgowanie dotacji na finansowanie świadczeń rodzinnych i innych zadań w księgach organu finansowego, w księgach urzędu lub starostwa oraz księgowanie środków na wydatki w księgach jednostki realizującej zadanie (OPS, PCPR, ROPS) – wzory dekretacji obowiązujących w nowym okresie świadczeniowym 2017/2018.
7. Księgowanie dotacji na koszty obsługi programu 500+, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych w księgach organu finansowego, w księgach urzędu lub starostwa oraz księgowanie środków na wydatki w księgach jednostki realizującej zadanie (OPS, PCPR, ROPS) – wzory dekretacji obowiązujących w nowym okresie świadczeniowym 2017/2018.
8. Księgowanie kosztów obsługi świadczenia wychowawczego oraz kosztów obsługi dodatku wychowawczego i dodatku do zryczałtowanej kwoty, księgowanie kosztów obsługi funduszu alimentacyjnego, księgowanie kosztów obsługi świadczeń rodzinnych w nowym okresie świadczeniowym 2017/2018 – przykłady wydatków bieżących i majątkowych stanowiących koszty obsługi i wzory ich dekretacji w księgach jednostki realizującej zadanie oraz równoległe księgowanie odpisów umorzeniowych w księgach urzędu i starostwa na koncie 840, koszty obsługi a centralizacja rozliczeń VAT.
9. Księgowanie rozrachunków z tytułu świadczeń nienależnie pobranych w księgach jednostki realizującej zadanie oraz w księgach organu finansowego w nowym okresie świadczeniowym 2017/2018 – przypis należności głównej i należnych odsetek, potrącenie świadczenia wychowawczego z świadczeniami rodzinnymi (i na odwrót) i zasiłkami dla opiekunów, potrącenia z świadczeń bieżących, odpis aktualizujący należność wątpliwą, przedawnienie należności, umorzenie należności, wygaśnięcie świadczenia nienależnie pobranego, ustalenie zobowiązań wobec budżetu wojewody i budżetu państwa z tytułu odzyskanych świadczeń nienależnie pobranych w tym roku i z lat minionych oraz wzory ich dekretacji.
10. Zasady obowiązkowej centralizacji rozliczeń VAT w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej – ustalanie wykazu jednostek objętych i nie objętych centralizacją VAT oraz skutki uboczne centralizacji rozliczeń VAT zakresie centralizacji rozliczeń obowiązków płatnika PIT i ZUS dot. umów zleceń i umów o dzieło.
11. Wzory księgowań dochodów i wydatków budżetowych w zakresie „centralizacji” rozliczeń podatku VAT - VAT a sprawozdanie RB-27S oraz sprawozdanie RB-28S: netto czy brutto.
12. Sprawozdania budżetowe a sprawozdania finansowe z wykonywania zadań z zakresu świadczenia wychowawczego, dodatku wychowawczego i dodatku do zryczałtowanej kwoty, funduszu alimentacyjnego i świadczenia rodzinnego w roku i za rok 2017– niezbędne uzupełnienia jakie należy wprowadzić do polityki rachunkowości oraz analiza zgodności danych i ich rzetelność.
13. Odpowiedzi na pytania.

CENA: 389 zł netto/os.
Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. Cena zawiera materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, poczęstunek i serwis kawowy.

RABAT 10% za każdą następną osobę zgłoszoną z tej samej instytucji.

DANE DO KONTAKTU:
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
ul. Moniuszki 7, 40 - 005 Katowice
NIP: 522-000-18-95

Tel 32 259 86 73, 32 253 84 09
Fax. 32 259 86 73 w. 22, 26
e-mail: szkolenia@okst.pl
www.okst.pl

OSOBA DO KONTAKTU:
Marlena Moliszewska-Gumulak
tel. 32 206 80 39,
32 206 98 43 w. 29
marlena.gumulak@okst.pl

ZGŁOSZENIA: POBIERZ FORMULARZ ON-LINE
Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać mailem, faksem lub poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl do 11 września 2017 r.

WSPÓŁPRACUJEMY Z

Copyright © FRDL - Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Realizacja: Trol InterMedia