Zmiany statutów, akty założycielskie oraz regulaminy i zarządzenia wewnętrzne w związku z reformą oświaty. Prawo wewnątrzszkolne. Zasady tworzenia aktów prawnych, w tym aktów prawa wewnętrznego i aktów kierownictwa wewnętrznego.
Termin: Piątek, 29 września
Miejsce: Poznań
Cena szkolenia: 359.00 zł

MIEJSCE SZKOLENIA:
Poznań, biurowiec OMEGA ul. Dąbrowskiego 79A, XI piętro.
Mapkę dojazdu do miejsca szkolenia znajdą Państwo na www.okst.pl.

TERMIN SZKOLENIA:
Poznań, 29 września 2017 r., godz. 9.30-14.30.

CENA: 359zł/os. netto
Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. Cena zawiera materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, poczęstunek i serwis kawowy.

Rabat 10% za każdą następną osobę zgłoszoną z tej samej instytucji!

SZKOLENIE MA NA CELU:
• Przedstawienie zasad tworzenia i wdrażania prawa wewnętrznego w placówce oświatowej – uwzględniając zmiany wynikające z reformy oświaty, połączone z warsztatami w zakresie technik prawidłowego tworzenia umów, uchwał, zarządzeń, decyzji administracyjnych, nowelizacji dokumentów, tworzenia tekstu jednolitego.

• Poszerzenie wiadomości dot. zasad dobrego stanowienia prawa wewnątrzszkolnego – tzw. zasadach dobrej legislacji, o podstawach prawnych określających organizację pracy szkoły, zadaniach dyrektora, rodzajach dokumentacji szkolnej.

• Nabycie wiedzy z zakresu zasad redagowania wewnątrzszkolnych aktów prawnych. Poszerzenie umiejętności konstruowania wewnątrzszkolnych aktów prawnych.

• Nabycie wiedzy dotyczącej wprowadzenia zmian w aktach prawa wewnątrzszkolnego w związku z reformą oświaty.

KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA W SZKOLENIU:
Uczestnicy szkolenia poznają podstawy tworzenia norm prawnych, techniki prawodawcze - zasady i techniki tworzenia prawa w szkole/przedszkolu; wzory aktów prawa wewnątrzszkolnego; szczegółowość aktów prawa wewnątrzszkolnego; wprowadzanie zmian; zasady postępowania administracyjnego - w tym wzory postępowania, zasady wydawania decyzji administracyjnych, zasady wydawania aktów kierownictwa wewnętrznego. Zakłada się, że po zakończeniu szkolenia jego uczestnik będzie znał zasady tworzenia aktów prawnych. Będzie potrafił pisać umowy, uchwały, zarządzenia, decyzje administracyjne, będzie potrafił zrealizować nowelizację dokumentów oraz tworzenie tekstu jednolitego.

PROGRAM:

1. Podstawy prawne określające organizację pracy szkoły/przedszkola.
2. Dokumenty ustrojowe szkoły/przedszkola.
3. Statut - jeden z aktów prawnych prawa wewnętrznego szkoły.
4. Przykładowy katalog dokumentacji szkolnej, składającej się na organizację pracy i organizację struktury szkoły/przedszkola.
5. Dobra legislacja - czyli zasady tworzenia aktów prawnych.
6. Zadania dyrektora wynikające z przepisów prawa.
7. Kompetencje formalno-prawne do opracowania, uchwalania statutu oraz jego zmian. Organy uprawnione do wydawania aktów wewnętrznych.
8. Rodzaje wewnątrzszkolnych aktów prawnych.
9. Budowa aktu prawnego. Jednostki redakcyjne aktu prawnego i ich systematyka zgodnie z zasadami techniki prawodawczej:
a) rodzaje jednostek redakcyjnych;
b) zasady podziału aktu prawnego na jednostki redakcyjne;
c) zasady redagowania jednostki redakcyjnej.
10. Zasady redagowania wewnątrzszkolnych aktów prawnych:
a) uchwała;
b) zarządzenie;
c) decyzja administracyjna i kierownicza;
d) statut.
11. Tworzenie i stosowanie prawa wewnątrzszkolnego:
a) analiza przykładowych decyzji i zarządzeń dyrektora szkoły;
b) praktyczne konstruowanie decyzji administracyjnych, kierowniczych i zarządzeń dyrektora szkoły.
12. Nowelizacja aktów prawa wewnątrzszkolnego.
13. Tekst jednolity, a tekst ujednolicony.
14. Akty założycielski szkół, w tym zmiany w związku z reformą oświaty.
15. Statuty szkół i przedszkoli w związku z reformą oświaty.
16. Redagowanie statutów – zakres przedmiotowy regulowany statutem. Omówienie treści regulowanych spraw.
17. Zakres spraw obligatoryjnych do uregulowania w statutach wynikający ze zmian prawa oświatowego.
18. Budowa statutu szkoły/przedszkola, jednostki redakcyjne statutu, załączniki do statutu.
19. Obowiązywanie przepisów statutu - czyli wprowadzanie i wejście statutu w życie.
20. Zmiany statutu, teksty jednolity statutu a tekst ujednolicony.
21. Podsumowanie.

SZKOLENIE SKIEROWANE DO:

Dyrektorów szkół i przedszkoli
oraz urzędników organów prowadzących, którzy realizują zadania z zakresu tworzenia prawa wewnętrznego oraz ponoszą odpowiedzialność za ich właściwą jakość merytoryczną
i formalno-prawną.

DANE DO KONTAKTU:
Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. W. Pańki
ul. Moniuszki 7
40-005 Katowice
NIP: 522-000-18-95

Tel 32 259 86 73, 32 253 84 09 Fax. 32 259 86 73 w. 22
e-mail: szkolenia@okst.pl

OSOBA DO KONTAKTU:
Marcin Smala,
tel. 32 206 98 43
32 253 84 09 w. 30,
marcin.smala@okst.pl

ZGŁOSZENIA:
Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać mailem, faksem lub za pośrednictwem strony internetowej www.okst.pl
do 26 września 2017 r.

POBIERZ FORMULARZ ON-LINE

WSPÓŁPRACUJEMY Z

Copyright © FRDL - Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Realizacja: Trol InterMedia