Obowiązkowe kontrole oraz prowadzenie książki obiektu budowlanego, czyli prawo budowlane w praktyce - warsztaty
Termin: Piątek, 29 września
Miejsce: Poznań, Biurowiec OMEGA, ul. Dąbrowskiego 79a, XI piętro.
Cena szkolenia: 359 zł netto/os. zł
29 września 2017 r., godz. 10.00 – 15.30

CELE SZKOLENIA:
Szkolenie ma za zadanie przekazać uczestnikom praktyczne kompendium wiedzy dotyczącej zapewnienia bezpiecznej eksploatacji obiektu budowlanego, a w tym:
• podane będą obowiązki właściciela i zarządcy wynikające z ustawy prawo budowle,
• podane zostaną zakresy obowiązkowych kontroli,
• omówiona będzie szczegółowo zawartość protokołu z kontroli obiektu budowlanego i znajdujące się w nim zapisy które należy przenieść do książki obiektu budowlanego,
• omówione będzie wykorzystanie w praktyce informacji zawartych w protokole z kontroli,
• omówione zostaną zagrożenia występując w eksploatacji obiektów budowlanych oraz ich dokumentowanie w książce obiektu budowlanego.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:
• Podany będzie zakres odpowiedzialności właściciela i zarządcy obiektu budowlanego za jego stan techniczny i bezpieczeństwo użytkowania.
• Omówione będą rodzaje kontroli i przeglądów, ich terminy i uprawnienia do ich wykonywania,
• Przekazane zostanie jak praktycznie wykorzystać informacje zawarte w protokole z kontroli,
• Omówione zostanie jak na poszczególnych etapach prowadzenia obsługi obiektu budowlanego wypełniać książkę obiektu budowlanego.

NA SZKOLENIU ODPOWIEMY NA PYTANIA:
• Jakie obowiązki nakłada ustawa Prawo budowlane na właściciela i zarządcę?
• Skąd czerpać informacje o stanie technicznym obiektu budowlanego??
• Co powinien zawierać protokół z kontroli obiektu budowlanego i jakie ma to znaczenie dla dokonywania wpisów do książki obiektu budowlanego?
• Jakie są zasady rejestrowania w książce obiektu budowlanego wyników przeprowadzanych kontroli stanu technicznego i oraz przeprowadzanych w oparciu o nie remontów?
• Jakie informacje w książce obiektu budowlanego mają bardzo duże znaczenie praktyczne dla zarządcy lub właściciela nieruchomości?
• Na jakie zagrożenia narażony jest obiekt budowlany i jak im przeciwdziałać?

ADRESACI SZKOLENIA:
właściciele nieruchomości, zarządcy, zarządy wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, ZGN-ów i innych jednostek zajmujących się obsługą nieruchomości mieszkalnych, spółdzielczych, własnościowych lub komercyjnych, pośrednicy w obrocie nieruchomościami, rzeczoznawcy majątkowi oraz wszystkie osoby zobligowane do prowadzenia książki obiektu budowlanego.

PROGRAM:
1. Obowiązki i odpowiedzialność właściciela i zarządcy obiektu budowlanego:
a. obowiązki wynikające z przepisów prawa,
b. zadania,
c. źródła informacji o stanie technicznym obiektu budowlanego,
d. gdzie w książce obiektu budowlanego wpisać podstawowe informacje o obiekcie, jego właścicielu i zarządcy.
2. Rodzaje i terminy wykonywania obowiązkowych kontroli i przeglądów:
a. elementów budowlanych,
b. instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
c. instalacji gazowych i kominowych,
d. kotłów i instalacji z kotłami,
e. klimatyzacji,
f. wyposażenia p.poż.
3. Przeprowadzanie i dokumentowania obowiązkowych kontroli:
a. jakie elementy obiektu budowlanego muszą być skontrolowane i dlaczego,
b. zawartość protokołu z kontroli – co ma zawierać i czemu to służy,
c. gdzie w książce obiektu budowlanego rejestrować informacje zawarte w protokołach z kontroli.
4. Wykorzystanie i realizacja zaleceń zawartych w protokołach z kontroli:
a. prace z zakresu bieżącej konserwacji,
b. roboty remontowe i budowlane,
c. zmiany sposobu użytkowania,
d. gdzie i jak w książce obiektu budowlanego rejestrować realizację robót budowlanych.
5. Zagrożenia w eksploatacji obiektów budowlanych:
a. zagrożenia w okresie zimowym,
b. powodzie,
c. bezpieczeństwo pożarowe,
d. bezpieczeństwo instalacji elektrycznych,
e. dokumentowanie w książce obiektu budowlanego awarii i katastrof budowlanych.

CENA: 359 zł netto/os.
Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. Cena zawiera materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, poczęstunek i serwis kawowy.

RABAT 10% za każdą następną osobę zgłoszoną z tej samej instytucji

DANE DO KONTAKTU:
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
40-005 Katowice ul. Moniuszki 7

NIP: 522-000-18-95

Tel 32 259 86 73, 32 253 84 09
Fax. 32 259 86 73 w. 22, 26
e-mail: szkolenia@okst.pl
www.okst.pl

OSOBA DO KONTAKTU:
Magdalena Berger
tel. 32 206 80 39,
32 206 98 43 w. 25
magdalena.berger@okst.pl

ZGŁOSZENIA: POBIERZ FORMULARZ ON-LINE
Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać mailem lub faksem lub poprzez formularz na www.okst.pl do 25 września 2017 r.

WSPÓŁPRACUJEMY Z

Copyright © FRDL - Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Realizacja: Trol InterMedia