Zdrowie publiczne – finansowanie i sprawozdawczość
Termin: Środa, 20 września
Miejsce: Poznań, Biurowiec Omega, ul. Dąbrowskiego 79a, XI piętro.
Cena szkolenia: 369 zł netto/os. zł

20 września 2017 r., godz. 10.00 – 15.00

OGÓLNE INFORMACJE O TEMATYCE SZKOENIA:
Monitorowanie i ocena stanu zdrowia społeczeństwa, zagrożeń zdrowia oraz jakości życia związanej ze zdrowiem społeczeństwa, profilaktyka chorób, a także ograniczanie nierówności w zdrowiu wynikających z uwarunkowań społeczno-ekonomicznych to jedne z głównych zadań, które przewiduje ustawa z 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. poz. 1916). Ustawa przewiduje sankcje w przypadku stwierdzenia niezgodności realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zadań z priorytetami dla regionalnej polityki zdrowotnej.
Skuteczność programów zdrowotnych i programów polityki zdrowotnej zależy jednak od zapewnienia im odpowiedniego finansowania.

CELE I KORZYŚCI:
Przedstawienie zagadnień związanych z mapami potrzeb zdrowotnych i wykorzystaniem zawartych w nich danych do optymalizacji działań podejmowanych w zakresie ochrony zdrowia.
Zasady dofinansowania działań jednostek samorządu terytorialnego przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
Poznanie zasad sprawozdawczości w zakresie zrealizowanych lub podjętych zadaniach z zakresu zdrowia publicznego.

ADRESACI SZKOLENIA:
pracownicy wydziałów zdrowia w jednostkach samorządu terytorialnego i urzędach wojewódzkich, pracownicy Narodowego Funduszu Zdrowia, osoby zarządzające podmiotami leczniczymi, wszystkie osoby odpowiedzialne za wykonanie zadań związanych z Narodowym Programem Zdrowia na lata 2016-2020.

PROGRAM:
1. Pojęcie zdrowia publicznego: geneza regulacji; monitorowanie i ocena stanu zdrowia społeczeństwa, zagrożeń zdrowia oraz jakości życia związanej ze zdrowiem społeczeństwa; promocja zdrowia; zatrzymanie wzrostu otyłości i cukrzycy do 2025 roku; profilaktyka chorób; zmniejszenie odsetka palących o 2% do 2020 roku; ograniczanie nierówności w zdrowiu wynikających z uwarunkowań społeczno-ekonomicznych; zmniejszenie odsetka osób nieuprawiających aktywności fizycznej o 10% do 2025 roku.
2. Podstawy prawne: ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. poz. 1916); nowy projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016–2020; projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie przekazywania informacji o zrealizowanych lub podjętych zadaniach z zakresu zdrowia publicznego oraz wzoru dokumentu zawierającego te informacje, terminy wejścia w życie.
3. Narodowy Program Zdrowia (NPZ) na lata 2016–2020: Narodowy Program Profilaktyki Otyłości; Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Związanych z Uzależnieniami; Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego; Narodowy Program Ograniczania Środowiskowych Czynników Ryzyka Zdrowotnego; Narodowy Program Senioralnej Polityki Zdrowotnej, Narodowy Program Kompleksowej Ochrony Zdrowia Prokreacyjnego.
4. Organy wdrażające: koordynacja po stronie Ministra Zdrowia; pełnomocnik Rządu do spraw zdrowia publicznego – fakultatywny, kiedy się pojawi?;Rada do spraw Zdrowia Publicznego – ewaluacja; Komitet Sterujący Narodowego Programu Zdrowia do bieżącej koordynacji działań.
5. Zasady finansowania zadań z zakresu zdrowia publicznego, zwłaszcza przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ):
• konkurs ofert;
• bez konkursu ofert „jeżeli w NPZ określono podmiot właściwy do realizacji tego zadania” – kiedy ta możliwość występuje?
• zawarcie umowy i przekazanie środków finansowych (dotacja);
• 1,5% kosztów świadczeń opieki zdrowotnej NFZ na zadania związane z promocją zdrowia oraz profilaktyką chorób;rezerwa NFZ na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej; na jakie zadania przeznacza się „nie mniej niż 10% środków przeznaczonych na realizację zadań NPZ”?
• dofinansowanie przez jednostki samorządu terytorialnego (JST) programów zdrowotnych i programów polityki zdrowotnej polegających na profilaktyce chorób; • dofinansowanie przez NFZ programów polityki zdrowotnej realizowanych przez JST w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych innych niż określone w wykazach świadczeń gwarantowanych;
• poziomy wsparcia: 80% i 40% (warunkiem liczba mieszkańców JST);
• wniosek o dofinansowanie z pozytywną opinię AOTMiT i wojewody.
6. Sprawozdawczość:
• postać pisemna lub elektroniczna;
• trzy tabele w projekcie rozporządzenia w sprawie przekazywania informacji o zrealizowanych lub podjętych zadaniach z zakresu zdrowia publicznego;
• termin dla organów administracji rządowej, z wyłączeniem wojewody, agencji wykonawczych oraz innych państwowych jednostek organizacyjnych;
• termin dla jednostek samorządu terytorialnego;
• wystąpienie wojewody do JST o uzupełnienie lub dostosowanie informacji do wymagań;
• opinia wojewody dla organu stanowiącego JST;
• informacja zbiorcza wojewody dla Ministra Zdrowia wraz z opinią dotyczącą zgodności zrealizowanych lub podjętych zadań z priorytetami dla regionalnej polityki zdrowotnej (na podstawie informacji poszczególnych JST).
7. Mapy potrzeb zdrowotnych: mapy potrzeb zdrowotnych w zakresie leczenia szpitalnego (regionalne i ogólnopolska), mapy potrzeb zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego (regionalne i ogólnopolska) – nowość!; mapy potrzeb zdrowotnych w zakresie onkologii (regionalne i ogólnopolska), mapy potrzeb zdrowotnych w zakresie kardiologii (regionalne i ogólnopolska), skład Wojewódzkiej Rady do spraw Potrzeb Zdrowotnych, priorytety zdrowotne na bazie map potrzeb zdrowotnych; opinia o celowości inwestycji na podstawie mapy regionalnej, priorytetów dla regionalnej polityki zdrowotnej oraz danych z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą; plan zakupu świadczeń NFZ na następny rok z uwzględnieniem mapy regionalnej oraz stanu dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej na obszarze województwa.
8. Case study.
9. Zajęcia warsztatowe. Dyskusja.

CENA: 369 zł netto/os.
Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. Cena zawiera materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, poczęstunek i serwis kawowy.

DANE DO KONTAKTU:
Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki
40-005 Katowice ul. Moniuszki 7

NIP: 522-000-18-95

Tel 32 259 86 73, 32 253 84 09
Fax. 32 259 86 73 w. 22, 26
e-mail: szkolenia@okst.pl
www.okst.pl

OSOBA DO KONTAKTU:
Renata Bąk
tel. 32 206 80 39,
32 206 98 43 w. 24
renata.bak@okst.pl

ZGŁOSZENIA: POBIERZ FORMULARZ ON-LINE
Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać mailem lub faksem lub poprzez formularz na www.okst.pl do 15 września 2017 r.

WSPÓŁPRACUJEMY Z

Copyright © FRDL - Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Realizacja: Trol InterMedia