Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej to największa pozarządowa organizacja szkoleniowo-doradcza, wspierająca rozwój samorządności w Polsce. Została założona 18 września 1989 roku, a wpisana do rejestru fundacji 9 stycznia 1990 roku. Grupę założycielską stanowili parlamentarzyści - aktywni przedstawiciele ówczesnej opozycji demokratycznej: prof. Walerian Pańko, Andrzej Celiński, Aleksander Paszyński, Jerzy Stępień i prof. Jerzy Regulski, który od początku jest prezesem Fundacji.

     Misją Fundacji jest wspieranie samorządności obywatelskiej rozumianej jako podstawowa forma demokracji. Realizując swoją misję prowadzi działania na rzecz budowy więzi lokalnych i rozwoju kapitału społecznego wspólnot lokalnych. Wspiera przez szkolenia i doradztwo rozwój instytucji publicznych – samorządowych i rządowych. Bada jakość usług publicznych i prowadzi projekty na rzecz podnoszenia poziomu oraz efektywności tych usług.

     Fundacja kieruje działania do szerokiego grona odbiorców: administracji publicznej, jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego, organizacji społecznych, grup nieformalnych i liderów lokalnych. Odbiorcami usług Fundacji są również małe i średnie przedsiębiorstwa, a także grupy zagrożone marginalizacją.

W ciągu 25 lat Fundacja:

 • zorganizowała 65 699 szkoleń (1 367 815 przeszkolonych)
 • około 900 konferencji i seminariów
 • zrealizowała ponad 800 projektów, w tym:
  • około 480 projektów finansowanych ze środków unijnych.
  • około 230 projektów w partnerstwie z administracją publiczną,
  • około 140 projektów zagranicznych i międzynarodowych w 15 krajach.

    

     Fundacja jest organizacją sieciową, w której skład wchodzi obecnie 14 Regionalnych Ośrodków z 3 filiami. Dzięki tej strukturze obejmuje swoimi działaniami terytorium całego kraju.

 

FRDL ma doświadczenie w następujących dziedzinach:

 • Prowadzenia działalności szkoleniowej i doradczej dla przedstawicieli samorządu terytorialnego (podstawowej działalności Fundacji): kadry kierowniczej, radnych, urzędników, pracowników zakładów budżetowych podległych samorządom;-
 • Prowadzenia działalności szkoleniowej i doradczej dla pracowników i kadry zarządzającej MŚP oraz osób rozpoczynających działalność gospodarczą. Przy dwóch ośrodkach FRDL działają Punkty Konsultacyjne Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Ośrodek krakowski prowadzi PK w Tarnowie, a katowicki w Zabrzu.
 • Prowadzenia działalności szkoleniowej i doradczej dla przedstawicieli organizacji pozarządowych (np. w zakresie rozwoju instytucjonalnego, pozyskiwania funduszy, zarządzania projektami, partnerstwa z samorządem oraz sektorem biznesu), młodzieży (np. szkolenia z zakresu przedsiębiorczości, aktywizacji obywatelskiej) oraz nauczycieli.
 • Przygotowywania i pomocy we wdrażaniu gminnych i powiatowych strategii rozwoju lokalnego, wśród których ważne miejsce zajmują programy dotyczące rozwoju partycypacji społecznej oraz rozwoju gospodarczego i współpracy władz lokalnych z sektorem prywatnym. 

WŁADZE FRDL

Rada Fundatorów

 

 

 

Jerzy Stępień

 

Prezes FRDL

Iwo Byczewski

   

Andrzej Celiński

   

Adam Kowalewski

   

Joanna Regulska

   

Jan Król

   
Joanna Staręga-Piasek    


Zarząd

Irena Peszko

 

Prezes Zarządu

Witold Monkiewicz  

Wiceprezes Zarządu

     

 

Funkcje doradcze pełni Kolegium Dyrektorów Regionalnych Ośrodków FRDL.

 

WSPÓŁPRACUJEMY Z

Copyright © FRDL - Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Realizacja: Trol InterMedia