Adresaci:
miasta na prawach powiatu, gminy miejskie, miejsko-wiejskie i wiejskie

Korzyści:
- Wskazanie kierunków działań wychodzenia obszaru zdegradowanego z kryzysu oraz włączenie go w procesy rozwojowe miasta/gminy;
- Zwiększenie spójności społeczno-gospodarczej gminy i integracji mieszkańców – włączenie społeczności lokalnej do współpracy;
- Umożliwienie dofinansowania w ramach programu operacyjnego na działania rewitalizacyjne, z uwzględnieniem integracji projektów współfinansowanych ze środków EFRR i EFS.

Metodologia:
Program Rewitalizacji zostanie opracowany zgodnie z wytycznymi MIR w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych, co jest warunkiem aplikowania na realizację programów ze środków UE, m.in. z uwzględnieniem wymagań w zakresie dokładnej diagnozy oraz partycypacji społecznej. Uwzględnione zostaną także wymagania w zakresie LPR regionalnej Instytucji Zarządzającej. Zakres LPR może dotyczyć konkretnego zdegradowanego obszaru lub mieć charakter zintegrowany – dla wszystkich obszarów gminy.

Ramowy zakres usługi obejmuje następujące elementy:
- Diagnoza i identyfikacja potrzeb rewitalizacyjnych (czynniki i zjawiska) wraz z wizją lokalną oraz badaniami społecznymi;
- Przeprowadzenie warsztatów moderowanych z udziałem przedstawicieli wspólnoty samorządowej, których celem jest:
- określenie celów i kierunków działań;
- wypracowanie listy przedsięwzięć i harmonogramu realizacji;
- określenie założeń systemu monitorowania i ewaluacji programu;
- skonstruowanie wstępnego planu finansowego.
- Delimitacja przestrzenna obszarów rewitalizacji (wyznaczenie obszaru);
- Określenie wizji wyprowadzania obszaru zdegradowanego z sytuacji kryzysowej (planowany efekt rewitalizacji);
- Wykaz głównych projektów rewitalizacyjnych – działań komplementarnych;
- Ramy finansowe, system wprowadzania modyfikacji w reakcji na zmiany w otoczeniu programu;
- Przeprowadzenie konsultacji społecznych włączających do procesu grupy kluczowych interesariuszy wraz z analizą uwag i aktualizacją programu;
- Prezentacja przed właściwym organem stanowiącym.

Co nas wyróżnia:
- Doświadczenie w realizacji programów rewitalizacji różnorodnych terenów zdegradowanych,
- Doświadczenie w opracowaniu dokumentów strategicznych metodą partycypacyjno-ekspercką, z uwzględnieniem efektywnych metod i technik w prowadzenia konsultacji społecznych,
- Szczegółową i praktyczną znajomość problematyki dofinansowania projektów rewitalizacyjnych ze środków UE, w tym dotyczącą łączenia tzw. projektów infrastrukturalnych z projektami społecznymi.

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej (FRDL) jest organizacją pozarządową, apolityczną, niezależną i niekomercyjną. Od ponad 25 lat udzielamy wsparcia samorządom lokalnym, organizacjom i środowiskom, biorącym udział w budowaniu społeczeństwa i państwa obywatelskiego. Głównym celem Fundacji jest wspomaganie rozwoju głównych sektorów państwa obywatelskiego, a także krzewienie idei oraz metod ich partnerskiej współpracy w relacjach lokalnych i regionalnych.Obecnie Fundacja dysponuje siecią 14 regionalnych ośrodków z filiami. Dzięki tej strukturze Fundacja obejmuje swoim działaniem terytorium całego kraju.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Marcinem Smalą, tel. 032 206 98 43 wew. 30,
e-mail: marcin.smala@okst.p

WSPÓŁPRACUJEMY Z

Copyright © FRDL - Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Realizacja: Trol InterMedia