Badanie warunków życia i jakości usług publicznych

Metodologia i opieka naukowa: dr Cezary Trutkowski, Uniwersytet Warszawski

Szanowni Państwo,

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej od prawie 25 lat wspiera polskie samorządy przy realizacji ich najważniejszych wyzwań. Uważamy samorządność za jeden z największych sukcesów polskiej drogi do demokracji.
Cieszymy się z osiągnięć, ale dostrzegamy też niedociągnięcia i braki. Proponowana usługa badania warunków życia i jakości usług publicznych może przyczynić się do ograniczenia dwóch często spotykanych postaw, niezwykle szkodliwych dla kondycji polskiej samorządności:

postawy mieszkańców: „nie mam na nic wpływu - władza uważa, że wie lepiej, jak mi się żyje i czego mi potrzeba”;
postawy władz samorządowych: „mieszkańcy mają tylko wymagania i krytykują, ale sami nie chcą uczestniczyć w sprawach publicznych”.

Warto wykonać pierwszy ruch przełamujący szkodliwe stereotypy. Wyzwania rozwojowe stojące przed polskimi samorządami wymagają nie tylko poprawy kondycji ekonomicznej, ale także lepszego zrozumienia mechanizmów społecznych i budowania kapitału społecznego. Stawką w grze jest właśnie jakość życia i usług publicznych.

Zapraszam do współpracy!

Prezes Zarządu FundacjiBadanie warunków życia i jakości usług publicznych jest praktycznym narzędziem przydatnym zarówno w codziennym zarządzaniu gminą lub miastem jak i w rozstrzyganiu trudnych dylematów społecznych i rozwojowych.

Proponujemy podejście:

POZNASZ
ZROZUMIESZ
WYKORZYSTASZ

Badanie warunków życia jest narzędziem uniwersalnym i sprawdza się w gminach o różnej wielkości,
zarówno w małych gminach wiejskich (np. Dębowa Łąka, woj. kujawsko-pomorskie, 3 244 mieszkańców) jak i w miastach (Biała Podlaska, woj. lubelskie, 58 000 mieszkańców).

POZNASZ
Ankieta opracowana na potrzeby badania umożliwia szczegółowe poznanie ocen i opinii mieszkańców, zebranych w trzy bloki tematyczne:
- działania władz samorządowych
- jakość oferowanych usług publicznych
- potrzeby mieszkańców i stopień ich zaspokojenia

ZROZUMIESZ
Pogłębiona analiza wyników pozwala na obiektywną i rzetelną diagnozę społeczną, w szczególności na:
- zrozumienie społecznych efektów działań realizowanych przez samorząd
- określenie czynników wpływających na opinie różnych grup mieszkańców
- uporządkowanie problemów i potrzeb mieszkańców według hierarchii ważności

WYKORZYSTASZ
Wyniki badań warunków życia i jakości usług publicznych można praktycznie wykorzystać w wielu obszarach działania władz samorządowych:
- przy opracowaniu i aktualizacji strategii rozwoju gminy
- do poprawy komunikacji z mieszkańcami gminy
- do stworzenia planu działań, które powinny przynieść odczuwalną poprawę oceny warunków życia i jakości usług publicznych przez mieszkańców
Ponawiając badania co kilka lat samorząd zyskuje cenne narzędzie do monitorowania poziomu jakości usług publicznych i określania obszarów wymagających zmian i udoskonaleń.


SPRAWDZONE NARZĘDZIA

Oferujemy narzędzie badawcze dopasowane do specyfiki działania polskiego samorządu. Metodologia badawcza została przygotowana i przetestowana przez dr Cezarego Trutkowskiego, socjologa z Uniwersytetu Warszawskiego, doświadczonego badacza polskiej samorządności.
- narzędzie sprawdzone w praktyce - w ostatnich dwóch latach badania zrealizowano w 24 gminach i miastach w całej Polsce
- ankieta każdorazowo jest dopasowywana do lokalnej specyfiki gminy
- typowa reprezentatywna próba wynosi 350-400 osób lub gospodarstw domowych, a maksymalny poziom błędu wynosi 5 punktów procentowych
- gotowy zestaw analiz (ponad 300 zestawień danych w różnych przekrojach)
- atrakcyjna wizualnie i zrozumiała prezentacja wyników (wykresy, zestawienia tabelaryczne, infografiki)
- opieka merytoryczna ekspertów Fundacji na każdym etapie badania

Cena badania (nie licząc obsługi ankieterskiej i kodowania) mieści się w przedziale 10 – 14 tys. zł netto i jest uzależniona od wielkości gminy.

Opinie samorządów o badaniu

Badanie warunków życia, jakie przeprowadziliśmy w Kutnie na przełomie 2012 i 2013 roku było pierwszym w historii miasta badaniem na tak szeroką skalę.
Przyniosło ono wiele ważnych danych i wniosków dotyczących postrzegania miasta i samorządu przez mieszkańców, które będą użyteczne m.in. w opracowaniu strategii rozwoju miasta.
Badanie zamierzamy powtarzać co 2 lata tworząc system monitorowania usług publicznych i bazę danych do porównań.
Zbigniew Wdowiak, Zastępca Prezydenta Miasta Kutno

Przeprowadzone badania pozwoliły na zebranie opinii na temat warunków życia w Gminie Rokietnica oraz jakości oferowanych usług publicznych. Badania staną się bazą wyjściową do opracowania nowego dokumentu Strategii Rozwoju Gminy.
Polecam samorządom udział w badaniu jako niezwykle cenne źródło podsumowania, pokazujące nie tylko działania oceniane przez mieszkańców pozytywnie, ale przede wszystkim nowe wyzwania i kierunki rozwoju.
Bartosz Derech, Wójt Gminy Rokietnica

Działalność władz i urzędników samorządowych wiąże się z koniecznością skutecznego rozwiązywania wielu istotnych problemów, które mają bezpośredni wpływ na poziom i warunki życia na terenie gminy.
Przeprowadzenie badań społecznych pozwoliło nam zidentyfikować najważniejsze, zdaniem mieszkańców, problemy gminy oraz poznać ich oczekiwania w odniesieniu do kierunków jej rozwoju.
Ryszard Dobieszewski, Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
Badanie warunków życia i jakości usług publicznych na terenie gminy Raków niewątpliwie pozwoliło rozpoznać i zidentyfikować problemy lokalnej społeczności.
Wyniki badania ankietowego pozwoliły na opracowanie dokumentu, w którym określone cele strategiczne wynikały bezpośrednio z potrzeb lokalnej społeczności.
Krystyna Urbanowska, Sekretarz Gminy Raków

ONI JUŻ SKORZYSTALI
W ostatnich dwóch latach badania zrealizowano w 24 gminach i miastach w całej Polsce.

Kujawsko-Pomorskie
- Dębowa Łąka
- Dobrzyń nad Wisłą
- Książki
- Płużnica
- Wąbrzeźno (gmina)
- Wąbrzeźno (miasto)

Lubelskie
- Biała Podlaska

Łódzkie
- Kutno
- Mazowieckie
- Baranów
- Brochów
- Brwinów
- Czosnów
- Iłów
- Leoncin
- Mława
- Podkowa Leśna
- Sochaczew
- Teresin
- Wiązowna

Pomorskie
- Kartuzy

Świętokrzyskie
- Raków

Wielkopolskie
- Murowana Goślina
- Rokietnica
- Turek

WSPÓŁPRACUJEMY Z

Copyright © FRDL - Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Realizacja: Trol InterMedia