Dokument ma charakter diagnostyczny, obejmujący analizę funkcjonowaniasieci przedszkoli, szkół i placówek oświatowych zlokalizowanych na terenie danej Gminy pod kątem ekonomiki i jakości kształcenia oraz potencjału i rezerw tkwiących w gminnym systemie oświaty.

Metodologia opracowania dokumentu opiera się na założeniu obiektywnego, niezależnego i eksperckiego spojrzenia na zjawiska charakteryzujące funkcjonowanie oświaty w Gminie w oparciu o dane pochodzące z różnorodnych źródeł informacji (System Informacji Oświatowej, GUS, SAS, ORE, dane jst, badania własne).

Audyt Oświaty zawiera następujące elementy:
- analizę gminnej sieci szkół i placówek,
- prognozy demograficzne dot. liczby dzieci i młodzieży w wieku szkolnym w każdym rejonie,
- analizę sposobu wykorzystania środków budżetowych przeznaczonych na oświatę,
- wskazanie rezerw tkwiących w systemie oświaty w Gminie,
- analizę opłacalności przekazywania podmiotom zewnętrznym (outsourcing) wybranych zadań Gminy związanych z funkcjonowaniem szkół i placówek oświatowych (np. prowadzenie stołówek, sprzątanie w szkołach i inne),
- analizę kosztów funkcjonowania obsługi finansowo-księgowej szkół i placówek oświatowych,
- rekomendacje dotyczące czynników ryzyka i kierunków działań zmierzających do racjonalizacji sieci szkół oraz wydatków finansowych przeznaczanych na utrzymanie sytemu oświaty w Gminie.

Wnioski i rekomendacje zawarte w Audycie Oświaty stanowią źródło wskazówek dla władz Gminy do podejmowania decyzji związanych z:
- ewentualnymi zmianamiw sieci szkół i placówek oświatowych oraz sposobu ich funkcjonowania,odpowiadającymi wyzwaniom demograficznym,
- racjonalizacją wydatków oświatowych,
- usprawnianiem zarządzania systemem oświaty,
- wyznaczaniem kierunków rozwoju polityki oświatowej w Gminie.

Wyniki przeprowadzonego Audytu mogą stanowić wprowadzenie dla opracowania gminnej Strategii Rozwoju Oświaty, której opracowania także możemy podjąć się na Państwa życzenie.

Dodatkowych informacji udziela: Marcin Smala, tel. 32 206 98 43, 253 84 09 w. 30.

WSPÓŁPRACUJEMY Z

Copyright © FRDL - Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Realizacja: Trol InterMedia