NASZA MISJA:
Zadaniem Fundacji jest oferowanie usług spełniających zmieniające się i coraz bardziej skomplikowane potrzeby klientów, przyczyniając się tym do realizacji misji i merytorycznego wspierania samorządności i rozwoju lokalnego województwa śląskiego. Jakość świadczonych usług jest zapewniona poprzez wysokie zaangażowanie wszystkich pracowników Ośrodka. Kwalifikacje pracowników pozwalają na sprostanie wymaganiom klientów oraz są systematycznie podnoszone poprzez szkolenia i kursy.

REALIZUJEMY:
- Projekty badawcze w organizacjach,
- Pisanie i realizowanie w partnerstwie projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej,
- Realizowanie projektów szkoleniowych finansowanych ze środków Unii Europejskiej jako wykonawca,
- Coaching dla kadry kierowniczej administracji publicznej,
- Pisanie programów i strategii miasta, gminy, powiatu w różnych obszarach merytorycznych,
- Dziesiątki szkoleń otwartych i zamkniętych miesięcznie,
- Wydawnictwo specjalistyczne.

CO NAS WYRÓŻNIA NA RYNKU SZKOLEŃ DLA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ?
- Znajomość uwarunkowań działania administracji publicznej,
- Udział w tworzeniu samorządu lokalnego,
- Dwudziestoletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń skierowanych do pracowników administracji publicznej,
- Bogata oferta szkoleń prawnych, z zarządzania i organizacji administracji publicznej,
- Profesjonalna kadra trenerów, ekspertów, wykładowców praktyków posiadających doświadczenie zawodowe w administracji publicznej i instytucjach z nią związanych RIO, SKO, sądy,
- Partnerskie relacje we współpracy z państwem tak aby szkolenia odpowiadały Państwa potrzebom i oczekiwaniom,
- Otwartość na nowe idee zarządzania w administracji publicznej,
- Różnorodność i fachowość ofertowanych produktów szkoleniowo – doradczych,
- Możliwości logistyczne organizowanych przedsięwzięć szkoleniowych: stacjonarnych, wyjazdowych, w siedzibie zamawiającego, poza miejscem pracy,
- Analizowanie poziomu zadowolenia naszych klientów, dostosowanie się do potrzeb wynikających ze zmian prawnych.

Przeszkoliliśmy prawie 1 400 000 osób. Przy ośrodkach działa 60 forów, liczących około 4 000 członków, reprezentujących 20 grup zawodowych.

PONADTO W CIĄGU 25 LAT DZIAŁALNOŚCI FUNDACJA:
- zorganizowała około 900 konferencji i seminariów,
- zrealizowała ponad 800 projektów, w tym około 230 projektów w partnerstwie z administracją publiczną, około 140 projektów zagranicznych i międzynarodowych w 15 krajach. Około 480 projektów finansowanych było ze środków unijnych.
- udzieliła wsparcia doradczego w postaci około 800 usług takich jak przeprowadzenie badań, audytów, ewaluacji, przygotowanie planów rozwoju, strategii, studiów wykonalności, dokumentacji projektowej itp.


PROPONUJEMY ZORGANIZOWANIE NA TERENIE PAŃSTWA URZĘDU LUB W INNYM WYBRANYM MIEJSCU ZAMKNIĘTYCH SZKOLEŃ I WARSZTATÓW Z NASTĘPUJĄCYCH OBSZARÓW TEMATYCZNYCH:
Kodeks Postępowania Administracyjnego – przygotowywanie poprawnych decyzji administracyjnych to jedna z podstawowych kompetencji urzędnika samorządowego. Proponujemy organizację praktycznego szkolenia (jednodniowe, dwudniowe) lub przeprowadzenie dla pracowników czterodniowego kursu zakończonego egzaminem z zakresu postępowania administracyjnego.

Zamówienia publiczne – to szkolenie, które pozwoli Państwu przygotować profesjonalne dokumenty przetargowe lub zapytania ofertowe. Szkolenie dostosujemy do charakterystyki jednostki, dla jakiej ma być prowadzone. Szkolenie może dotyczyć zagadnień ogólnych lub różnych wariantów: w zależności od poziomu znajomości zagadnienia oraz charakteru pracy odbiorców (np. zamówienia publiczne w kulturze, oświacie, pomocy społecznej – tzw. małe zamówienia).

Instrukcja kancelaryjna – prowadzenie obiegu dokumentów zgodnie z instrukcją kancelaryjną oraz jednolitym wykazie akt, z uwzględnieniem elektronicznego obiegu dokumentów, w urzędzie i/lub jednostkach podległych. Szkolenie może zostać rozszerzone o redagowanie pism urzędowych.

Zasady tworzenia aktów prawa miejscowego i inne praktyczne szkolenia dla pracowników wydziałów organizacyjnych i biur obsługi rad gmin i powiatów, województwa takie jak dostęp do informacji publicznej, statuty jednostek samorządu terytorialnego w tym placówek oświatowych i jednostek organizacyjnych.

Zarządzanie personelem - szkolenie dla kadry kierowniczej obejmujące m. in. umiejętności tworzenia i zarządzania zespołem, oceniania i motywowania pracowników, rozwiązywania konfliktów w zespole oraz elementy prawa pracy niezbędne w prawidłowym wykonywaniu roli kierowniczej itp.

Realizacja projektów finansowanych ze środków UE szkolenia dla zespołów i osób przygotowujących projekty połączone z konsultacjami specjalistów z zakresu EFRR, EFS, studiów wykonalności, raportów oddziaływania na środowisko itp. Warsztaty z programem przygotowanym indywidualnie dla konkretnego samorządu pozwolą zdobyć wiedzę i wypracować praktyczne rozwiązania.

Współpraca samorządu z organizacjami pozarządowymi: m.in. zasady i tryb udzielania dotacji oraz ich rozliczanie; zlecanie i nadzór nad realizacją zadań publicznych przez organizacje pozarządowe.

Finanse publiczne - ogólne i specjalistyczne szkolenia z zakresu ustawy o finansach publicznych, rachunkowości budżetowej, podatków i opłat lokalnych, inwentaryzacji, sprawozdawczości budżetowej, budżetu zadaniowego, kontroli zarządczej.

Prawne ramy działania gminnych i miejskich komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w aspekcie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - Szkolenie kierowane jest do członków gminnych komisji przeciwdziałania alkoholizmowi.

Prawidłowe sporządzanie pism urzędowych: charakterystyka pisma urzędowego zgodnie z aktualnymi wytycznymi, uwzględniając także wpływ instrukcji kancelaryjnej oraz zasady techniki prawodawczej. Główny cel szkolenia to doskonalenie umiejętności językowych przygotowywania pism urzędowych, aby usprawnić proces komunikacji między instytucją a jej klientami potrzebny do budowania relacji między nimi oraz prawidłowe zastosowanie technik redakcji i edycji pisma, aby zwiększyć czytelność i przejrzystość pisma.

Marketing miast i budowanie marki - szkolenie pozwalające zdobyć specjalistyczną i kompleksową wiedzę na temat promocji miast, gmin i regionów, w zakresie tworzenia nowoczesnych narzędzi atrakcyjności inwestycyjnej oraz zwiększania konkurencyjności miast, gmin i regionów.

Gospodarka odpadami - szkolenie, które pozwoli odpowiedzieć na pytanie jak sprawnie obsługiwać system gospodarowania odpadami, wydawanie decyzji dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wdrożenie zmian wynikających z ustaw.

Profesjonalna obsługa klientów – to warsztaty praktycznych technik zachowania wobec trudnych typów klientów i umiejętności interpersonalnych. To warsztaty podczas których uczestnicy uczą się jak asertywnie postępować z osobami, które odwiedzają naszą organizację.

Szkolenie interpersonalne – to warsztaty podczas których uczestnicy będą mogli przećwiczyć swoje zachowania i umiejętności w zakresie kontaktów z innymi osobami. Szkolenie zostaje każdorazowo dostosowane do specyfiki grupy docelowej i jego szczegółowy program uwzględnia potrzeby grupy szkoleniowej (badanie potrzeb szkoleniowych).

Prawo oświatowe – szkolenia, które przybliżają problematykę spraw oświatowych z punktu widzenia dyrektora, organu prowadzącego i kuratorium. Szkolenia dla pracowników jednostek odpowiedzialnych za prowadzenie Systemu Informacji Oświatowej, kontroli obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, rekrutacji do szkół i przedszkoli.

Zarządzanie rozwojem gminy lub powiatu – moderowane warsztaty dot. aktualizacji strategii rozwoju, wdrożenia Powszechnego Modelu Samooceny (CAF), zarządzania w oparciu o budżet zadaniowy JST.


- Szkolenia zamknięte każdorazowo dostosowujemy do potrzeb i możliwości grupy docelowej. Program szkolenia zostaje uzgodniony z zamawiającym, może zostać przeprowadzona szczegółowa analiza potrzeb szkoleniowych. Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia we wskazanym przez Państwa ośrodku konferencyjnym. Do nas należy obsługa organizacyjna i merytoryczna szkolenia.
- Szczegóły programu pobytowego zostają uzgodnione z zamawiającym.
- Uczestnicy na szkoleniach otrzymują materiały szkoleniowe, materiały robocze oraz certyfikaty ukończenia szkolenia.
- Każde szkolenie kończy się badaniem satysfakcji ze szkolenia.
- Ankiety wypełnione przez uczestników pozwalają nam doskonalić się i stale dostosowywać ofertę szkoleniowo – doradczą do potrzeb uczestników.


Szkolenia prowadzą profesjonaliści, osoby z dużym doświadczeniem szkoleniowym. Jednocześnie zorganizujemy szkolenie z trenerami poleconymi przez Państwa. Interesuje Państwa inny temat szkolenia? Prosimy o kontakt z Ośrodkiem, aby poznać pełną ofertę…


KONATAKT:
tel. 32 206 80 39, 32 206 98 43, 32 259 86 73, 32 253 84 09,
fax. 32 206 98 43 w. 22

Marlena Moliszewska - Gumulak – Zastępca Dyrektora Ośrodka
tel. 32 206 80 39, 32 206 98 43 (w.29), e-mail: marlena.gumulak@okst.pl

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

Dział szkoleń i doradztwa
Tel. 32 206 98 43 w. 25, 29, 30
Fax. 32 206 98 43 w. 22
szkolenia@okst.pl

WSPÓŁPRACUJEMY Z

Copyright © FRDL - Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Realizacja: Trol InterMedia